Likkutei Torah Shir Hashirim Daf 35 w/ Rabbi Choni Friedman

Download MP3
Visit us at www.ProjectLikkuteiTorah.com for more resources and sponsorship opportunities.
This Daf of Shir HaShirim has been partially dedicated by Rabbi Choni Friedman, from TzoharSeminary.com and BEChabad.org
להבין ביאור הדברים ע״פ אני ישנה וליבי ער (לה, א)
תכלית ירידת הנשמה למטה, ירידה צורך עלי׳ הוא שהנה״ב תהי׳ בבחי׳ אתכפיא ואתהפכא, עד שגם הנה״ב תסכים לאהבת ה׳, וזהו עלי׳ לנה״א מפני ששרש נה״ב הוא מפני ארי׳ שבמרכבה, ששרשה בעולם התהו, וזהו בחי׳ עלי׳, ע״ד שעל ידי שהמאכל מתעלה לשרשו (שלמעלה משרש האדם) נמשך חיות להאדם, ועד״ז למעלה שע״י הבירורים נמשך אוא״ס להתלבש בכלים דאצי׳.
והנה, בגלות נאמר אני ישנה, שההעלאה וההמשכה אינה בשלימות, אך מ״מ וליבי ער, שההעלאה וההמשכה נמשכת (ההמשכה פנימית בתורה, והמשכה חיצוניות, דופק שעל היד, שורש ענין הפקידה) ורק שאינה בגילוי.
ב. פתחי לי, אמרו חז"ל פתחו לי כחודה של מחט ואני אפתח לכם כפתחו של אולם, כפתחו של אולם שפתוח תמיד הו"ע אתעדל"ע מבחי' כתר שנמשך תמיד ללא אתעדל"ת, ורק שכדי לקבל את הארת הכתר צריך שלימות המוחין ומדות (על דרך שכדי להגיע תפתחו של אולם היו צריכים לעבור כמה שערים). וענין הפתיחה הוא בב' אופנים, אחותי הוא בחי' אהבה הטבעית אך אין זה נקרא עבודה, ורעיתי הו"ע שינוי הטבע, אתכפיא ואתהפכא, שנעשה מזון ומרעה, ע"י ההתבוננות בגדולת ה' ביגיעת נפש וביגיעת בשר.
ג. יונתי, בחי' הסתכלות ביקרא דמלכא, באוא"ס הסובב, ולכן ההסתכלות הוא כיונים שנהנים תמיד מראייתם ואינם שבעים מהנאתם.
תמתי, הוא בחי' ומדרגה עליונה יותר מכולם, כי כולם הם בנפש האדם להשלים עצמו, אך תמתי היינו להשלים כל החסרונות גם של זולתו, והוא ע"י המשכת אוא"ס שלימותא דכולא, כדי להשלים כל הפגמים.
שראשי נמלא טל, שהגורם כל הבחי' הללו הוא בחי' טל, דלא מיעצר, שנמשך מלמעלה מסדר ההשתלשלות ולכן שם אין חטא ועון מעכב. קווצותיו רסיסי לילה, שמפני שההמשכה היא מאוא"ס לכן ההמשכה היא ע"י שערות.
sichos.net


★ Support this podcast ★
Likkutei Torah Shir Hashirim Daf 35 w/ Rabbi Choni Friedman
Broadcast by