Likkutei Torah Shir Hashirim Daf 32 - Basi Legani w/ Rabbi Choni Friedman

Download MP3
Visit us at www.ProjectLikkuteiTorah.com for more resources and sponsorship opportunities.

באתי לגני (לא, ד)

באתי לגני הו"ע גילוי אלוקות בג"ע התחתון שאז הקב"ה משתעשע בנשמות הצדיקים אחר שזוכר על החורבן, וזהו נחמתו. והנה עד חצות עלמא דאגליא הוא בחי' הסתר והעלם (שהוא בחי' הגלות), ולאחר חצות הנה יש לה קימה מנפילתה ע"י תורה ועבודה של ישראל, שהוא בחי' המשכת אוא"ס שבבחי' החכמה (עצמה, שלמעלה מחכמה המתלבש במידות), שלמעלה מבחי' המדות שהם ו' ימי בראשית. וזהו בחי' שעשועים, המשכת אוא"ס בחכמה, ועי"ז במידות, ע"י עסק התורה של ישראל.
ב. הכח שישנו בישיראל להמשיך אוא"ס בחכמה הוא ע"י אריתי מורי, שבבחי' הריח אריתי, משיב את הנפש, מורי הוא בחי' מר שנעשה מדם חי' טמאה שנקרש, וקאי על העבודה דאתכפיא בבחי' סור מרע, עם בשמי הוא האתכפיא למעשה טוב, והריח ניחוח שנעשה עי"ז ממשיך את אוא"ס.
אכלתי יערי עם דבשי, יערי הם המלאכים, שעליהם נאמר כי טוב העץ למאכל, שבהם ועל ידם מגיע השפעה, ואהוי"ר לישראל (ועי"ז תקנו ברכת יוצר אור), וזהו עם דבשי, המתיקות דהתפעלות הנפש מהאוי"ר של המלאכים, ועי"ז מתעלים המלאכים ג"כ לבחי' אחד, כמו שהאדם מעלה את המאכל.
שתיתי ייני עם חלבי, ייני הוא יין המשמח, וחלבי הוא ע"ד חלה המגדל את הולד, שע"י גילוי אלוהותו מחכמתו ית' נמשך להיות הגדלת המדות, וזהו ענין י"ב ברכות אמצעיות של תפילת י"ח, המשכת תוס' וריבוי אור להיות חונן הדעת, סלח לנו כו'.
אכלו רעים קאי על הצדיקים, למען אחי ורעי, שע"י לימוד התורה, ותורתך בתוך מעי, נעשה בחי' רע לאוא"ס, שאוא"ס נמצא למטה כמו למעלה.
שתו ושכרו דודים, דודים הוא בחי' אהבה שישראל, שלפעמים האהבה היא מסותרת, וכשמעורר אהבה זו יש בה צימאון, וזהו שתו, בחי' הוי' כל צמא לכו למים, בחי' עסק התורה לרוות הצימאון (משא"כ בבחי' רעים לא שייך צימאון, מאחר שנםשו דבוקה באוא"ס).
Sichos.net


★ Support this podcast ★
Likkutei Torah Shir Hashirim Daf 32 - Basi Legani w/ Rabbi Choni Friedman
Broadcast by