Likkutei Torah Shir Hashirim Daf 31 - Love w/ Rabbi Choni Friedman

Download MP3
Visit us at www.ProjectLikkuteiTorah.com for more resources and sponsorship opportunities.ד. וזהו לבבתני, שהקב״ה אומר לכנס״י אתה עושה אותי לבחי' לב, שהלב שולח את הדם והחיות לכל הגוף, אך הלב עצמו מקבל חיות מהמאכלים. וכך עי״ז שבנ״י מעלים את נפש הבהמית, שהוא לחמי לאשי, נמשך חיות לכל העולמות. ונאמר לבבתני לשון רבים ב׳ פעמים לב, שקאי על ב׳ חללי הלב, חלל השמאלי הממשיך חיות מאצי׳ לבי״ע ע״י בחי׳ כלה, אהבה כרשפי אש מבחי׳ בינה. וחלל הימני שבלב הוא הממשיך חיות למוח, שהוא המשכת אוא״ס להיות בבחי׳ חכמה, וזה נמשך ע״י האהבה שבבחי׳ אחותי, אהבה בנחת, אהבה הטבעית שמהחכמה, ועי״ז נעשה המשכה מאוא״ס לחכמה.ה. ב' בחי' אהבה אלו הו"ע דעת עליון (המקשר חו"ב), ודעת תחתון (המקשר מוחין ומדות), שהו"ע חיבור סובב וממלא. ובכללות הנה הדעת של נה"א הוא בחי' דעת עליון, עץ החיים, ודעת דנה"ב שיכולה ג"כ להשיג אלוקות הוא בחי' עץ הדעת טוב ורע. והנה כשהאדם מגביר את חו"ב דנה"א אזי יתבטל הדעת דנה"ב ויוכלל בנה"א, בחי' חיבור עץ הדעת בעץ החיים, ועי"ז מעורר למעלה המשכת מבחי' סובב (עץ החיים) לממלא (עץ הדעת).ו. לבבתני באחת מעיניך: עיניך קאי על עיני העדה שהם בבחי' ביטול כל היום, אך יש בהם ב' בחי': באחד כתיב, בחי' יחו"ע, באחת קרי, בחי' יחו"ת, ושני בחי' אלו גורמים בחי' לבבתני. באחד ענק מצוארך: ענק נעשה מאבנים טובות, שהו"ע האותיות דתורה שבע"פ, שהם בחי' אבנים, אך בהם נמשך אוא"ס. וכלל הפסוק הוא שלבבתני הוא בין בחי' אחותי ורעיתי שהוא הביטול בשעת התפילה, ובין בחי' עיניך שהוא הביטול בכל היום בעיני העדה, ובין בבחי' ענק שהוא אותיות התורה לבעלי עסקים.באתי לגני (לא, ד)באתי לגני הו"ע גילוי אלוקות בג"ע התחתון שאז הקב"ה משתעשע בנשמות הצדיקים אחר שזוכר על החורבן, וזהו נחמתו. והנה עד חצות עלמא דאגליא הוא בחי' הסתר והעלם (שהוא בחי' הגלות), ולאחר חצות הנה יש לה קימה מנפילתה ע"י תורה ועבודה של ישראל, שהוא בחי' המשכת אוא"ס שבבחי' החכמה (עצמה, שלמעלה מחכמה המתלבש במידות), שלמעלה מבחי' המדות שהם ו' ימי בראשית. וזהו בחי' שעשועים, המשכת אוא"ס בחכמה, ועי"ז במידות, ע"י עסק התורה של ישראל    .Sichos.netSupport the show
Visit us at www.ProjectLikkuteiTorah.com for more resources and sponsorship opportunities.

ד. וזהו לבבתני, שהקב״ה אומר לכנס״י אתה עושה אותי לבחי' לב, שהלב שולח את הדם והחיות לכל הגוף, אך הלב עצמו מקבל חיות מהמאכלים. וכך עי״ז שבנ״י מעלים את נפש הבהמית, שהוא לחמי לאשי, נמשך חיות לכל העולמות. ונאמר לבבתני לשון רבים ב׳ פעמים לב, שקאי על ב׳ חללי הלב, חלל השמאלי הממשיך חיות מאצי׳ לבי״ע ע״י בחי׳ כלה, אהבה כרשפי אש מבחי׳ בינה. וחלל הימני שבלב הוא הממשיך חיות למוח, שהוא המשכת אוא״ס להיות בבחי׳ חכמה, וזה נמשך ע״י האהבה שבבחי׳ אחותי, אהבה בנחת, אהבה הטבעית שמהחכמה, ועי״ז נעשה המשכה מאוא״ס לחכמה.
ה. ב' בחי' אהבה אלו הו"ע דעת עליון (המקשר חו"ב), ודעת תחתון (המקשר מוחין ומדות), שהו"ע חיבור סובב וממלא. ובכללות הנה הדעת של נה"א הוא בחי' דעת עליון, עץ החיים, ודעת דנה"ב שיכולה ג"כ להשיג אלוקות הוא בחי' עץ הדעת טוב ורע. והנה כשהאדם מגביר את חו"ב דנה"א אזי יתבטל הדעת דנה"ב ויוכלל בנה"א, בחי' חיבור עץ הדעת בעץ החיים, ועי"ז מעורר למעלה המשכת מבחי' סובב (עץ החיים) לממלא (עץ הדעת).
ו. לבבתני באחת מעיניך: עיניך קאי על עיני העדה שהם בבחי' ביטול כל היום, אך יש בהם ב' בחי': באחד כתיב, בחי' יחו"ע, באחת קרי, בחי' יחו"ת, ושני בחי' אלו גורמים בחי' לבבתני. באחד ענק מצוארך: ענק נעשה מאבנים טובות, שהו"ע האותיות דתורה שבע"פ, שהם בחי' אבנים, אך בהם נמשך אוא"ס. וכלל הפסוק הוא שלבבתני הוא בין בחי' אחותי ורעיתי שהוא הביטול בשעת התפילה, ובין בחי' עיניך שהוא הביטול בכל היום בעיני העדה, ובין בבחי' ענק שהוא אותיות התורה לבעלי עסקים.

באתי לגני (לא, ד)

באתי לגני הו"ע גילוי אלוקות בג"ע התחתון שאז הקב"ה משתעשע בנשמות הצדיקים אחר שזוכר על החורבן, וזהו נחמתו. והנה עד חצות עלמא דאגליא הוא בחי' הסתר והעלם (שהוא בחי' הגלות), ולאחר חצות הנה יש לה קימה מנפילתה ע"י תורה ועבודה של ישראל, שהוא בחי' המשכת אוא"ס שבבחי' החכמה (עצמה, שלמעלה מחכמה המתלבש במידות), שלמעלה מבחי' המדות שהם ו' ימי בראשית. וזהו בחי' שעשועים, המשכת אוא"ס בחכמה, ועי"ז במידות, ע"י עסק התורה של ישראל    .Sichos.net
★ Support this podcast ★
Likkutei Torah Shir Hashirim Daf 31 - Love w/ Rabbi Choni Friedman
Broadcast by