Likkutei Torah Shir Hashirim Daf 30 - Keil Deios Havayeh w/ Rabbi Choni Friedman

Download MP3
 opportunities.ב. וזהו ענין א-ל דעות הוי' דעת עליון ודעת תחתון, שדעת תחתון הוא המתלבש בו' מדות שהם בחי' ו' ימי בראשית, שהמדות הם בבחי' התפעלות, משא"כ דעת עליון הוא למעלה מהתלבשות במדות, ולמעלה מהתפעלות, ומשם הו"ע הרחמים והסליחה. והנה כתיב כי א-ל דעות הוי' ששני הידיעות מחוברים, שד"ע מאיר בבחי' ד"ת. ולעתיד לבוא יאיר בחי' ד"ע בבחי' גילוי ממש.ג. ועתה נבוא לביאור ענין הקרבנות. הנה לחמי לאשי הוא בחי' לאש שלי, היינו שהקרבנות הם בחי' לחם לשרפים, שע"י הקרבנות הנה בחי' השרפים נושאים ומנושאים את הכיסא, שעולים מבחי' התיקון דאצי' לבחי' התהו שלמעלה מאצי' ששם האורות מרובים. (ע"ד שהלחם הגשמי נותן חיות לאדם מבחי' שורש הלחם שבעולם התהו).ועתה התפילה היא במקום קרבנות, שענין התפילה הוא שאהבת הנפש האלוקית הוא בהגבלה, וע"י בירור נה"ב נמשך לנפש האלוקית מבחי' אהבה בכל מאדך, מבחי' שורש נה"ב. וזהו ריח ניחוח, ריח הוא בחי' העלאת נה"ב, בחי' ק"ש וניחוח מלשון חות דרגא הו"ע המשכת אוא"ס למטה, בחי' ברוך אתה ה', בחי' שמו"ע, וכן התורה הוא בחי' המשכת אוא"ס למטה.ד. וזהו לבבתני, שהקב״ה אומר לכנס״י אתה עושה אותי לבחי' לב, שהלב שולח את הדם והחיות לכל הגוף, אך הלב עצמו מקבל חיות מהמאכלים. וכך עי״ז שבנ״י מעלים את נפש הבהמית, שהוא לחמי לאשי, נמשך חיות לכל העולמות. ונאמר לבבתני לשון רבים ב׳ פעמים לב, שקאי על ב׳ חללי הלב, חלל השמאלי הממשיך חיות מאצי׳ לבי״ע ע״י בחי׳ כלה, אהבה כרשפי אש מבחי׳ בינה. וחלל הימני שבלב הוא הממשיך חיות למוח, שהוא המשכת אוא״ס להיות בבחי׳ חכמה, וזה נמשך ע״י האהבה שבבחי׳ אחותי, אהבה בנחת, אהבה הטבעית שמהחכמה, ועי״ז נעשה המשכה מאוא״ס לחכמה.Sichos.netSupport the show
 opportunities.

ב. וזהו ענין א-ל דעות הוי' דעת עליון ודעת תחתון, שדעת תחתון הוא המתלבש בו' מדות שהם בחי' ו' ימי בראשית, שהמדות הם בבחי' התפעלות, משא"כ דעת עליון הוא למעלה מהתלבשות במדות, ולמעלה מהתפעלות, ומשם הו"ע הרחמים והסליחה. והנה כתיב כי א-ל דעות הוי' ששני הידיעות מחוברים, שד"ע מאיר בבחי' ד"ת. ולעתיד לבוא יאיר בחי' ד"ע בבחי' גילוי ממש.
ג. ועתה נבוא לביאור ענין הקרבנות. הנה לחמי לאשי הוא בחי' לאש שלי, היינו שהקרבנות הם בחי' לחם לשרפים, שע"י הקרבנות הנה בחי' השרפים נושאים ומנושאים את הכיסא, שעולים מבחי' התיקון דאצי' לבחי' התהו שלמעלה מאצי' ששם האורות מרובים. (ע"ד שהלחם הגשמי נותן חיות לאדם מבחי' שורש הלחם שבעולם התהו).
ועתה התפילה היא במקום קרבנות, שענין התפילה הוא שאהבת הנפש האלוקית הוא בהגבלה, וע"י בירור נה"ב נמשך לנפש האלוקית מבחי' אהבה בכל מאדך, מבחי' שורש נה"ב. וזהו ריח ניחוח, ריח הוא בחי' העלאת נה"ב, בחי' ק"ש וניחוח מלשון חות דרגא הו"ע המשכת אוא"ס למטה, בחי' ברוך אתה ה', בחי' שמו"ע, וכן התורה הוא בחי' המשכת אוא"ס למטה.
ד. וזהו לבבתני, שהקב״ה אומר לכנס״י אתה עושה אותי לבחי' לב, שהלב שולח את הדם והחיות לכל הגוף, אך הלב עצמו מקבל חיות מהמאכלים. וכך עי״ז שבנ״י מעלים את נפש הבהמית, שהוא לחמי לאשי, נמשך חיות לכל העולמות. ונאמר לבבתני לשון רבים ב׳ פעמים לב, שקאי על ב׳ חללי הלב, חלל השמאלי הממשיך חיות מאצי׳ לבי״ע ע״י בחי׳ כלה, אהבה כרשפי אש מבחי׳ בינה. וחלל הימני שבלב הוא הממשיך חיות למוח, שהוא המשכת אוא״ס להיות בבחי׳ חכמה, וזה נמשך ע״י האהבה שבבחי׳ אחותי, אהבה בנחת, אהבה הטבעית שמהחכמה, ועי״ז נעשה המשכה מאוא״ס לחכמה.

Sichos.net
★ Support this podcast ★
Likkutei Torah Shir Hashirim Daf 30 - Keil Deios Havayeh w/ Rabbi Choni Friedman
Broadcast by