Likkutei Torah Shir Hashirim Daf 29 - Precious Stones w/ Rabbi Choni Friedman

Download MP3
opportunities.ד. וזהו לבבתני, שהקב"ה אומר לכנס"י לבבתני, שע"י בחי' לחם, גורמת כנס"י שהקב"ה יהי' בחי' לב הממשיך חיות לכל האיברים. ולבבתני לשון רבים, קאי על ב' הבחי' דאנת הוא חד ולא בחושבן, ולך הוי' הגדולה. אך הגורם להמשכה זו הוא הבחי' אחותי (אהבה הטבעית המסותרת), כלה (מלשון כלתה נפשי, אהבה ברשפי אש מחמת ההתבוננות). לבבתני באחד (באחד כתיב, באחת קרי) מעיניך, הוא בחי' לאסתכלא ביקרא דמלכא, בב' הבחינות: יחודא עילאה - באחד, ויחודא תתאה - באחת, לשון נקבה המקבלת מאחד.ה. באחד ענק מצואריך, ענק הוא תכשיט של אבנים טובות ומרגליות הנקובים ותלויים בחוט על הצוואר. אבנים טובות הו"ע אותיות התורה, שהאותיות נקראים אבנים בספר יצירה, והן מאירים מאוא"ס הסובב הנמשך בהם, ע"י חוט, בחי' הקול קול יעקב. וענין באחד ענק הוא שאפילו בפרק אחד והלכה אחת נעשה בחי' לבבתני המשכת החיות. וזהו פרק אחד שחרית לפרק אחד (ולא פרק שני) ערבית, שהפרק ממשיך בחי' אחד, אוא"ס ממש.ביאור ע"פ לבבתני (כט, ד)לבאר ענין סובב וממלא, הנה ענין השתלשלות הוא שהרוחני נמשך ויורד עד שנעשה דבר גשמי, ע"ד האור שנברא ביום הראשון נמשך מבחי' חכמה (שהו"ע האור) וחסד (המשכה למטה), וזהו ענין השתלשלות. אך זה גופא שמהרוחני יתהוה גשמי הוא למעלה מהשתלשלות, והוא רק ביכולת הקב"ה הכל יכול. והנה, מעט מזעיר מבחי' האור הרוחני שמתלבשת באור הגשמי הוא בחי' ממלא, ועצמיות האור העליון לא יוכל להיות נתפס ונגבל בדבר הגשמי, ואעפ"כ הוא בחי' מקיף על הגשמי.Sichos.netSupport the show
opportunities.

ד. וזהו לבבתני, שהקב"ה אומר לכנס"י לבבתני, שע"י בחי' לחם, גורמת כנס"י שהקב"ה יהי' בחי' לב הממשיך חיות לכל האיברים. ולבבתני לשון רבים, קאי על ב' הבחי' דאנת הוא חד ולא בחושבן, ולך הוי' הגדולה. אך הגורם להמשכה זו הוא הבחי' אחותי (אהבה הטבעית המסותרת), כלה (מלשון כלתה נפשי, אהבה ברשפי אש מחמת ההתבוננות). לבבתני באחד (באחד כתיב, באחת קרי) מעיניך, הוא בחי' לאסתכלא ביקרא דמלכא, בב' הבחינות: יחודא עילאה - באחד, ויחודא תתאה - באחת, לשון נקבה המקבלת מאחד.
ה. באחד ענק מצואריך, ענק הוא תכשיט של אבנים טובות ומרגליות הנקובים ותלויים בחוט על הצוואר. אבנים טובות הו"ע אותיות התורה, שהאותיות נקראים אבנים בספר יצירה, והן מאירים מאוא"ס הסובב הנמשך בהם, ע"י חוט, בחי' הקול קול יעקב. וענין באחד ענק הוא שאפילו בפרק אחד והלכה אחת נעשה בחי' לבבתני המשכת החיות. וזהו פרק אחד שחרית לפרק אחד (ולא פרק שני) ערבית, שהפרק ממשיך בחי' אחד, אוא"ס ממש.

ביאור ע"פ לבבתני (כט, ד)
לבאר ענין סובב וממלא, הנה ענין השתלשלות הוא שהרוחני נמשך ויורד עד שנעשה דבר גשמי, ע"ד האור שנברא ביום הראשון נמשך מבחי' חכמה (שהו"ע האור) וחסד (המשכה למטה), וזהו ענין השתלשלות. אך זה גופא שמהרוחני יתהוה גשמי הוא למעלה מהשתלשלות, והוא רק ביכולת הקב"ה הכל יכול. והנה, מעט מזעיר מבחי' האור הרוחני שמתלבשת באור הגשמי הוא בחי' ממלא, ועצמיות האור העליון לא יוכל להיות נתפס ונגבל בדבר הגשמי, ואעפ"כ הוא בחי' מקיף על הגשמי.

Sichos.net
★ Support this podcast ★
Likkutei Torah Shir Hashirim Daf 29 - Precious Stones w/ Rabbi Choni Friedman
Broadcast by