Likkutei Torah Shir HaShirim Daf 19 - My Dove w/ Rabbi Choni Friedman

Download MP3
Visit us at www.ProjectLikkuteiTorah.com for more resources and sponsorship opportunities. עוד ביאור הדברים ע"פ יונתי בחגוי הסלע (יט, ב)נובלות חכמה שלמעלה תורה, שבתורה נמשכה בבחי' מדות דאצי' (כשר פסול, טמא טהור, הוא מבחי' מדות), אך ישראל עלו במחשבה, בבחי' אהעליונה שבמחשבה (וחיצוניות שבעליון נעשה פנימיות לתחתון, וא"כ בחי' העליונה שבחכמה דבורה הכתר). והנה, ישנם נשמות שהם מיוחד או"א והם אחים ורעים לז"א, שגם בירידתם למטה הם בבחי' אצי', ויש נשמות שנולדים בבריאה מיחוד זו"ן דאצי'. אך מ"מ גם ממשות אלו שרשם באצי' ורק שרשם הוא רק בבחי' מקיף בירידתם למטה.ב. ישראל (שעלו במחשבה, בעצמות אור אבא ששם אורה אוא"ס) ממשיכים אוא"ס באצי' ע"י התורה, ולכן נקראים רעיתי, ויפתי הוא שע"י המצות נמשך האור בבי"ע. אך בהקדמה לזה צריך להיות קומי לך, מס"נ באחד. דהנה, בעולם התהו לא הי' בחי' פרצופים, שהכלים לא היו מבוררים. ועד"ז בזמן הגלות, שבחי' ז"א סליק לעילא, ולכן המלכות נמשכת בלבוש שק דקליפה ("אלביש שמים קדרות"). ולכן צריך מס"נ באחד, שעי"ז נעשה יחוד או"א (שזהו ע"י המשכת אוא"ס שלמעלה מאו"א), ועי"ז נמשך תוספת אור בז"א ועי"ז המלכות מתתקנת ועולה מהקליפה. וזהו בזמן יצי"מ, שאז נתבטל ההסתר דאלביש שמים קדרות, "הסתיו עבר הגשם חלף". אך בזמן הגלות נאמר "יונתי בחגוי הסלע",שאינה יכולה להיות בבחי' "קומי לך", והעצה לזה הוא "הראיני את מראיך" שההסתר אינו אלא בבחי' מראה כדי שיצעק אל ה'.Sichos.netSupport the show (https://www.paypal.com/donate?hosted_button_id=SVCNKGSMCEANE)
Visit us at www.ProjectLikkuteiTorah.com for more resources and sponsorship opportunities. 

עוד ביאור הדברים ע"פ יונתי בחגוי הסלע (יט, ב)
נובלות חכמה שלמעלה תורה, שבתורה נמשכה בבחי' מדות דאצי' (כשר פסול, טמא טהור, הוא מבחי' מדות), אך ישראל עלו במחשבה, בבחי' אהעליונה שבמחשבה (וחיצוניות שבעליון נעשה פנימיות לתחתון, וא"כ בחי' העליונה שבחכמה דבורה הכתר). והנה, ישנם נשמות שהם מיוחד או"א והם אחים ורעים לז"א, שגם בירידתם למטה הם בבחי' אצי', ויש נשמות שנולדים בבריאה מיחוד זו"ן דאצי'. אך מ"מ גם ממשות אלו שרשם באצי' ורק שרשם הוא רק בבחי' מקיף בירידתם למטה.
ב. ישראל (שעלו במחשבה, בעצמות אור אבא ששם אורה אוא"ס) ממשיכים אוא"ס באצי' ע"י התורה, ולכן נקראים רעיתי, ויפתי הוא שע"י המצות נמשך האור בבי"ע. אך בהקדמה לזה צריך להיות קומי לך, מס"נ באחד. דהנה, בעולם התהו לא הי' בחי' פרצופים, שהכלים לא היו מבוררים. ועד"ז בזמן הגלות, שבחי' ז"א סליק לעילא, ולכן המלכות נמשכת בלבוש שק דקליפה ("אלביש שמים קדרות"). ולכן צריך מס"נ באחד, שעי"ז נעשה יחוד או"א (שזהו ע"י המשכת אוא"ס שלמעלה מאו"א), ועי"ז נמשך תוספת אור בז"א ועי"ז המלכות מתתקנת ועולה מהקליפה. וזהו בזמן יצי"מ, שאז נתבטל ההסתר דאלביש שמים קדרות, "הסתיו עבר הגשם חלף". אך בזמן הגלות נאמר "יונתי בחגוי הסלע",שאינה יכולה להיות בבחי' "קומי לך", והעצה לזה הוא "הראיני את מראיך" שההסתר אינו אלא בבחי' מראה כדי שיצעק אל ה'.
Sichos.net
Support the show (https://www.paypal.com/donate?hosted_button_id=SVCNKGSMCEANE)
★ Support this podcast ★
Likkutei Torah Shir HaShirim Daf 19 - My Dove w/ Rabbi Choni Friedman
Broadcast by