Likkutei Torah Shir Hashirim Daf 17 - Tefillah w/ Rabbi Choni Friedman

Download MP3
Visit us at www.ProjectLikkuteiTorah.com for more resources and sponsorship opportunities.ב. המשכת התורה מישראל שלמעלה לנשמה המלובשת בגוף היא ע"י אתעדל"ת דתפילה, דהיא בחי' סולם והעלאה עד לבחי' שמע ישראל, ישראל העליון, ביטול במציאות ממש, ואז בא לאהבה, בחי' אבה כשנמשך ללב, שבחי' טהורה היא, בחי' אין תבוא בגילוי בגוף בכל לבבך ובכל נפשך במס"נ, ואזי ודברת בם, דיבור לשון הנהגה המשכת התורה למטה, שממשיך אוא"ס בתורה. וזהו קומי לך, לעצמך, לשורש הנשמה שלמעלה, ועי"ז הוא בחי' פרנסתי, המשכת אוא"ס בתורה, כמו המאכל שמחבר הנפש בגוף.ג. יפתי הם המצוות שהם לבושים. שהתהוות שמים וארץ גשמיים (משא"כ לעתיד יהיה שמים חדשים והארץ החדשה, שלא יהיו בבחי' העלם) הוא על ידי הלבוש מלכות, והגורם המשכת הלבוש הן מעשה המצוות כשמקיים אותם בביטול.ד. כל זה הוא בזמן יציאת מצרים כשהין ישראל בבחי' אחרי הוי' אלוקיכם תלכו, אך בזמן הגלות נאמר יונתי בחגוי הסלע, שאז אין יכולה לפרוש את כנפיה, שהוא בחי' אהבה ויראה, והאהוי"ר הם רק בסתר המדרגה, אהבה מסותרת. והעצה לזה הוא הראיני את מראך, שענין המראה הוא שכשישנו כיסוי דק וקלוש על הזכוכית (משא"כ כשהכיסוי עב, שהו"ע הירידה בג' קליפות הטמאות) אזי מתהפכת וחוזר. הראי' אל הרואה, וכך כל ענין הירידה למטה הוא לצורך עלי' לחזור למיטה למעלה. ועי"ז מעורר רחמים רבים על ניצוץ אלוקות שבו, ועי"ז נעשה כי קולך ערב ומראך נאוה, שהמשכת התורה יהי' בבחי' עריבות ומתיקות, כי בעלי תשובה משכין לה בחילא יתיר.ביאור הדברים ע"פ יונתי בחגוי הסלע (יז, ג)כי לא מחשבותי מחשבותיכם, שמחשבת האדם לא עביד מידי עד שבא בדיבור ומעשה, אך מחשבת הקב"ה היא תפעיל, שכשעלה במחשבה להוות עולם האצי' מיד נתהוה, ועיקר ההתהוות הוא על ידי המחשבה, וכשנמשך אח"כ בדיבור הוא יורד ומתצמצם, ובא תחת הזמן.Sichos.netSupport the show (https://www.paypal.com/donate?hosted_button_id=SVCNKGSMCEANE)
Visit us at www.ProjectLikkuteiTorah.com for more resources and sponsorship opportunities.

ב. המשכת התורה מישראל שלמעלה לנשמה המלובשת בגוף היא ע"י אתעדל"ת דתפילה, דהיא בחי' סולם והעלאה עד לבחי' שמע ישראל, ישראל העליון, ביטול במציאות ממש, ואז בא לאהבה, בחי' אבה כשנמשך ללב, שבחי' טהורה היא, בחי' אין תבוא בגילוי בגוף בכל לבבך ובכל נפשך במס"נ, ואזי ודברת בם, דיבור לשון הנהגה המשכת התורה למטה, שממשיך אוא"ס בתורה. וזהו קומי לך, לעצמך, לשורש הנשמה שלמעלה, ועי"ז הוא בחי' פרנסתי, המשכת אוא"ס בתורה, כמו המאכל שמחבר הנפש בגוף.
ג. יפתי הם המצוות שהם לבושים. שהתהוות שמים וארץ גשמיים (משא"כ לעתיד יהיה שמים חדשים והארץ החדשה, שלא יהיו בבחי' העלם) הוא על ידי הלבוש מלכות, והגורם המשכת הלבוש הן מעשה המצוות כשמקיים אותם בביטול.
ד. כל זה הוא בזמן יציאת מצרים כשהין ישראל בבחי' אחרי הוי' אלוקיכם תלכו, אך בזמן הגלות נאמר יונתי בחגוי הסלע, שאז אין יכולה לפרוש את כנפיה, שהוא בחי' אהבה ויראה, והאהוי"ר הם רק בסתר המדרגה, אהבה מסותרת. והעצה לזה הוא הראיני את מראך, שענין המראה הוא שכשישנו כיסוי דק וקלוש על הזכוכית (משא"כ כשהכיסוי עב, שהו"ע הירידה בג' קליפות הטמאות) אזי מתהפכת וחוזר. הראי' אל הרואה, וכך כל ענין הירידה למטה הוא לצורך עלי' לחזור למיטה למעלה. ועי"ז מעורר רחמים רבים על ניצוץ אלוקות שבו, ועי"ז נעשה כי קולך ערב ומראך נאוה, שהמשכת התורה יהי' בבחי' עריבות ומתיקות, כי בעלי תשובה משכין לה בחילא יתיר.

ביאור הדברים ע"פ יונתי בחגוי הסלע (יז, ג)
כי לא מחשבותי מחשבותיכם, שמחשבת האדם לא עביד מידי עד שבא בדיבור ומעשה, אך מחשבת הקב"ה היא תפעיל, שכשעלה במחשבה להוות עולם האצי' מיד נתהוה, ועיקר ההתהוות הוא על ידי המחשבה, וכשנמשך אח"כ בדיבור הוא יורד ומתצמצם, ובא תחת הזמן.
Sichos.net
Support the show (https://www.paypal.com/donate?hosted_button_id=SVCNKGSMCEANE)
★ Support this podcast ★
Likkutei Torah Shir Hashirim Daf 17 - Tefillah w/ Rabbi Choni Friedman
Broadcast by